Cele Stowarzyszenia VALENTINUS Galewskiego Wzgórza Przemienienia

Celami Stowarzyszenia są:

 • Wychowanie w duchu chrześcijańskich wartości,
 • Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju,
 • Niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym, ludziom starym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi,
 • Uświadamianie społeczeństwa o ciążącej na nim, zgodnie z etyką katolicką, odpowiedzialności za innych,
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
 • Dbałość o obiekty parafialne, a w szczególności o parafialne obiekty zabytkowe,
 • Wspieranie inicjatyw renowacji i remontów obiektów, i dbałości o ich piękno,
 • Troska o piękno Wzgórza Galewskiego i okolic,
 • Przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo,
 • Wzbudzanie wśród młodzieży poczucia samarytańskiego obowiązku niesienia pomocy,
 • Rozwijanie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego,
 • Prowadzenie szkół, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych,
 • Organizacja zajęć kulturalnych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji wspólnot i lokalnych społeczności,
 • Tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej,
 • Utworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym będącym w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskiwaniu informacji i przysługującej im pomocy,
 • stworzenie bazy danych o sprzęcie rehabilitacyjnym i ortopedycznym,
 • pozyskiwanie sprzętu, o którym mowa w ust.3, w celu wypożyczenia potrzebującym,
 • działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia,
 • tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
 • organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
 • działalność wydawniczą,
 • organizowanie koncertów, spotkań, prelekcji, wystaw, festynów, konferencji, szkoleń różnego rodzaju na rzecz społeczności lokalnej;
 • wymianę i edukację kulturalną,
 • współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
 • współpracę z organizacjami kulturalnymi i społecznymi (szkoły, Domy Kultury, Muzea, organizacje o podobnym zakresie działania w Polsce i innych krajach,
 • współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie własnej działalności charytatywnej,
 • współpracę z podobnymi stowarzyszeniami, których celem jest niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu rozwoju osobistego, właściwej postawy moralnej w oparciu o etykę wartości chrześcijańskich;
 • organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych.