Statut Stowarzyszenia VALENTINUS Galewskiego Wzgórza Przemienienia

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie GALEWSKIE VALENTINUS „Wzgórza Przemienienia” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§ 2.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Galewie , 62-720 Brudzew. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego Statutu.

§ 4.

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o formie i treści ustalonej przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

 

Rozdział 2.
Cele i środki działania

§ 7.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. wychowanie w duchu chrześcijańskich wartości,
 2. troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju,
 3. niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym, ludziom starym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi,
 4. uświadamianie społeczeństwa o ciążącej na nim, zgodnie z etyką katolicką, odpowiedzialności za innych,
 5. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
 6. dbałość o obiekty parafialne, a w szczególności o parafialne obiekty zabytkowe,
 7. wspieranie inicjatyw renowacji i remontów obiektów, i dbałości o ich piękno,
 8. troska o piękno Wzgórza Galewskiego i okolic,
 9. przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo,
 10. wzbudzanie wśród młodzieży poczucia samarytańskiego obowiązku niesienia pomocy,
 11. rozwijanie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego,
 12. prowadzenie szkół, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych,
 13. organizacja zajęć kulturalnych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
 15. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji wspólnot i lokalnych społeczności,
 16. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej,
 17. utworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym będącym w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne
 2. pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskiwaniu informacji i przysługującej im pomocy,
 3. stworzenie bazy danych o sprzęcie rehabilitacyjnym i ortopedycznym,
 4. pozyskiwanie sprzętu, o którym mowa w ust.3, w celu wypożyczenia potrzebującym,
 5. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia,
 6. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
 7. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci
  i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
 8. działalność wydawniczą,
 9. organizowanie koncertów, spotkań, prelekcji, wystaw, festynów, konferencji, szkoleń różnego rodzaju na rzecz społeczności lokalnej;
 10. wymianę i edukację kulturalną,
 11. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
 12. współpracę z organizacjami kulturalnymi i społecznymi (szkoły, Domy Kultury, Muzea, organizacje o podobnym zakresie działania w Polsce i innych krajach,
 13. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
 14. prowadzenie własnej działalności charytatywnej,
 15. współpracę z podobnymi stowarzyszeniami, których celem jest niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu rozwoju osobistego, właściwej postawy moralnej w oparciu o etykę wartości chrześcijańskich;
 16. organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych.

§ 9

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony do realizacji celów statutowych
 2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest do realizacji celów statutowych .
 3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.


Rozdział 3.

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków : zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12

1.Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski, jak i cudzoziemiec – pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia.

2.Członkiem zwyczajnym staje się osoba fizyczna po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkami wspierającym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zadeklarowały stałą pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia – w tym wsparcie finansowe. Status członka wspierającego nadaje się uchwałą Zarządu. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo::

 1. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
 2. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z majątku i wszelkich form działalności stowarzyszenia,
 4. udziału w zebraniach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 2. przestrzegana postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek,
 4. uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków,
 5. upoważnia się Zarząd do wprowadzenia Uchwały określającej dalsze obowiązki członka Stowarzyszenia, po uzyskaniu aprobującej opinii Komisji Rewizyjnej.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym, Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19

1.1 dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia,

1.2 skreślenia z ewidencji członków z powodu nieopłacenia składek, co najmniej za okres

jednego roku,

 1. 3wykluczenia z powodu naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. 4wykluczenia z powodu utraty praw obywatelskich
 3. 5śmierci członka
 4. 6notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 5. 7nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

2. Decyzje o skreśleniu z ewidencji członków lub wykluczeniu podejmuje Zarząd mocą uchwały.

3.Od uchwały Zarządu o skreśleniu z ewidencji członków lub wykluczenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński

§21

1.Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią funkcje społecznie.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Prezesa, Zarządu, Komisji   Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego) trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględna większością głosów ( to jest 50% +1 głos „za „ w obecności minimum połowy liczby Członków).
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 22

1. Walne Zgromadzenia Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Walnym Zgromadzeniem Członków kieruje Prezes Zarządu lub osoba będąca członkiem Zarządu.
3. Walne zgromadzenie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4.W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspieraj i honorowi z głosem doradczym.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajnych jest zwoływane raz na 1 rok – sprawozdawcze i raz na 4 lata sprawozdawczo-wyborcze, przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się droga elektroniczną.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia zawierający przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim, co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Jeśli w pierwszym terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków nie mogło się     ono odbyć wskutek nieosiągnięci wymaganego kworum, o którym mowa w ust. 1, Walne Zgromadzenie Członków zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim członków zwyczajnych.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 4. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz ich planów pracy,
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie Regulaminów Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
 7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd , Komisję rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 1. Ustalania maksymalnej sumy zobowiązań jakie może zaciągać Zarząd Stowarzyszenia
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości

§ 26

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2.Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące.
4.Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążania majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków,
 10. ustalanie wzorów pieczęci, godła, flagi, itp.
 11. wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do zatrudnianych pracowników.

§ 29

Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres czteroletniej kadencji

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia, a szczególnie działalności finansowej,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli,
 3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowania z wnioskiem o absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 31

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i rozpatruje jego pisemny wniosek w terminie 1 miesiąca.
 3. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 4. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 5. Orzeczenia Sądu zapadają zwykłą większością głosów.

 

Rozdział 5.
Majątek i fundusze

§ 32

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. dochodów z własnej działalności gospodarczej,
4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących w dyspozycji Stowarzyszenia
5. dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.

 § 33

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

§ 34

Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 35

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 36

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku:
3.1 zakład jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia i podlega zarządowi,
3.2 zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduję zakład, powołuje i odwołuje kierownika,
3.3 zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin, uchwalany przez zarząd,
3.4 kierownikiem zakładu może być każdy członek Stowarzyszenia.

§ 37

Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie :

 1. Wydawanie książek,
 2. Wydawanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków,
 3. Działalność w zakresie działań dźwiękowych i muzycznych,
 4. Pozostała działalność wydawnicza,
 5. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 7. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 8. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 9. Działalność organizatorów turystyki,
 10. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 11. Działalność w zakresie informacji turystycznej,
 12. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie klasyfikowana,
 13. Badania rynku i opinii publicznej,
 14. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospdoarczej i zarządzania,
 15. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 16. Działalność wspomagająca edukację,
 17. Działalność agencji reklamowych,
 18. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników,
 19. Działalność agencji pracy tymczasowej,
 20. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 21. Działalność fotograficzna,
 22. Działalność związana z tłumaczeniami,
 23. Działalność usługowa związana z administracja i obsługą biura,
 24. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 25. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 26. Opieka dzienna nad dziećmi,
 27. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 28. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 29. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie klasyfikowana,
 30. Działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 31. Nadawanie programów radiofonicznych,
 32. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
 33. Pozostałe badania i analizy techniczne,
 34. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie klasyfikowana,
 35. Nauka języków obcych,
 36. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 37. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 38. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 39. Działalność związana z projekcją filmów.


Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 38

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

2.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie zwołania Walnego Zebrania Członków, a w przypadku, gdy głosowanie nie mogło się odbyć w pierwszym terminie zwołania wskutek nieosiągnięcia wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia bez względu na ilość reprezentowanych na nim członków zwyczajnych.

3.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia

§ 39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach