Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 26.06.2016

Zarząd Stowarzyszenia Valentinus zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia na dzień  26.06.2016 w siedzibie firmy ProBiotics Polska w Bratuszynie o godz 19.00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza
 3. Stwierdzenie kworum
 4. Złożenie sprawozdania z działalności za 2015 r
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi
 9. Przyjęcie Uchwał
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie