Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia Valentinus na podstawie paragrafu 23 Statutu zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na dzień 30.06.2019 o godz. 18:00 w I terminie i 18:30 w II terminie z następującym porządkiem

1.Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Przyjęcie regulaminu obrad

4. Wybór pozostałych członków Prezydium zebrania :z-ce przewodniczącego i sekretarza

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Przedstawienie sprawozdania

*Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za 2018 rok

*Komisji Rewizyjnej

* Sądu Kolwżeńskiego

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Podjęcie uchwał

* zatwierdzenie sprawozdania finansowego i przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2018 rok

* przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

* udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności za 2018 rok

9. Przyjęcie kierunków działania na okres 2019 do Walnego Zebrania 2020

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie zebrania.

Po zebraniu przewidziano podsumowanie organizację VI Pikniku Serce i Róża Galewskiego Wzgórza. ZAPRASZAMY