Walne zebranie członków

Zarząd Stowarzyszenia Valentinus na podstawie paragrafu 23 Statutu
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków
w dniu 17 czerwca 2017 na godz.19:00 w I terminie
i na 19:15 w II terminie

z następującym porządkiem obrad:                

1. Otwarcie zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zgromadadzenia
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
4. Wybór pozostałych członków Prezydium tj.Zastępcy i Sekretarza Zgromadzenia oraz Komisji Uchwał  i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6.  Przedstawienie sprawozdań:

  • Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2016
  • Komisji Rewizyjnej
  • Sądu Koleżeńskiego

7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Podjęcie uchwał w sprawach    

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016.
  • przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego .
  • udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z działalności za rok 2016 .

9. Przyjęcie kierunków działania oraz programu zadań na najbliższy okres do następnego zgromadzenia w roku 2018 .
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia .

Zebranie odbędzie się w siedzibie Firmy ProBiotics Polska (Bratuszyn 21).

Po zakończeniu Obrad ZAPRASZAMY wszystkich  członków Stowarzyszenia oraz osoby zaangażowane w przygotowanie i przebieg IV PIKNIKU RODZINNEGO SERCE I RÓŻA GALEWSKIEGO WZGÓRZA na spotkanie integracyjne – GRILL – podsumowujące IV PIKNIK RODZINNY.